Sol·licitud general

La ciutadania es pot adreçar per escrit a l'Ajuntament de Manacor mitjançant l'imprès de sol·licitud general normalitzat, que s'ha d'utilitzar en tots aquells tràmits per als quals els serveis municipals no hagin determinat l'ús d'un imprès específic.

Un cop emplenat i signat, s'ha de presentar a qualsevol de les oficines municipals de Registre, als registres de l'Administració general de d'Estat, als de les comunitats autònomes, o a qualsevol de les oficines de registre que estableixen les disposicions vigents. També es pot entregar mitjançant les altres formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques.

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud general.

- Aquella documentació necessària per a la tramitació del procediment objecte de la sol·licitud.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació: tot l'any

Lloc

Ajuntament de Manacor: Registre General

- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c/ d'en Gual, 31

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques, Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Batlia

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100