Regidors i càrrecs

Distribució de les àrees de gestió del nou consistori a l’Ajuntament de Manacor.

Després de la signatura dels corresponents decrets, han quedat distribuïdes les diferents àrees de gestió i departaments de l’Ajuntament.  

I.                    Àrea de Batlia i Interior

II.                 Àrea d'Urbanisme i Habitatge: Núria Hinojosa Abenza

III.               Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver

IV.              Àrea d’Activitats i Serveis Generals: Carles J. Grimalt García

V.                 Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció: Maria Antònia Truyols

VI.              Àrea de Polítiques Transversals: Carme Gomila Domínguez

VII.            Àrea d’Educació, Cultura i Esports: Mateu Marcé Riera

 

Àrea de batlia i Interior: Batle, Sr. Miquel Oliver Gomila (molivergomila@manacor.org): Retribucions

• Protocol

• Relacions institucionals

• Arxiu

• Patrimoni

• Prefactura superior de la Policia Local

• Seguretat Ciutadana

• Expedients sancionadors (Llei 4/2015)

• Protecció Civil

•  Regulació i ordenació del tràfic i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes

• Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

• Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent

 

Àrea d'Urbanisme i Habitatge: 1a. Tinenta de Batlia, Sra. Núria Hinojosa Abenza( nhinojosaabenza@manacor.org):Retribucions

• Planificació urbanística.

• Gestió urbanística.

• Disciplina urbanística.

• Llicències urbanístiques.

• Accés els nuclis de població

• Protecció i gestió del patrimoni històric

• Conservació i rehabilitació de l’edificació

• Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera

 

Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: 2r. Tinent de batlia, Sr. Sebastià Llodrà Oliver (sllodraoliver@manacor.org):Retribucions

• Control i seguiment de la gestió i tractament de residus.

• Neteja viària

• Neteja d’edificis

• Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient

• Control del manteniment de les zones enjardinades

• Energies renovables i optimització d’energia.

• Enllumenat públic

• Depuradores

• Medi ambient urbà: parcs i jardins públics

• Edificis i pla d’usos de les escoles rurals

• Animals de companyia i cans perillosos

• Mobilitat • Gestió dels aparcaments

• Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals

• Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges

• Transport públic: taxis

 

Àrea d’Activitats i Serveis Generals: 3r. Tinent de Batle, Sr. Carles J. Grimalt Garcia (cgrimaltgarcia@manacor.org):Retribucions

• Llicències de publicitat dinàmica i estàtica

• Llicències d’activitat

• Paviment de vies urbanes

• Ocupació de via pública

• Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals

• Serveis generals. Brigada municipal

• Cementeri i policia sanitària mortuòria

• Fires

• Informació i atenció al ciutadà

• Comunicació

 

Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció: 4t Tinenta de batlia, Maria Antònia Truyols Martí (mtruyols@manacor.org):Retribucions

• Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

• Gestió del padró municipal d’habitants. Població

• Cadastre

• Sancions

• Noves tecnologies. Administració electrònica

• Portal de transparència

• Protecció de dades

• Informàtica

• Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal

• Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

• Responsabilitat Patrimonial

• Gestió i promoció turística

• Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi.

• Promoció del turisme interior

• Oficines turístiques

• Gestió de l’explotació dels serveis de temporada a les platges

• Plaça d’abastament

• Escorxador

• Agricultura

• Mercats

• Comerç

• Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria

• Foment de l’ocupació

• Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

 

Àrea de Polítiques Transversals: 5è Tinenta de batlia, Carme Gomila Domínguez (cgomiladominguez@manacor.org):Retribucions

• Serveis Socials comunitaris bàsics

• Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social

• Centres de dia

• Polítiques Igualtat

• Participació ciutadana

• Associacionisme

• Voluntariat

• Registre d'Entitats ciutadanes

• Joventut

• Política lingüística

 

Àrea d’Educació, Cultura i Esports: 6è tinent de batle, Mateu Marcé Riera (mmarceriera@manacor.org):Retribucions

• Cultura en general

• Educació en general

• Biblioteques

• Museus.

• Teatre i Auditori.

• Promocions culturals

• Banda de música

• Festes

• Equipaments culturals

• Conservatori i Escola de Música

• Manteniment d’escoles i escoletes infantils

• Gent Gran

• Horts Urbans

• Foment i promoció de l’esport.

• Instal·lacions esportives

• Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l’activitat esportiva


DELEGACIONS ESPECIALS. Delegar als regidors i regidores que es relacionen a continuació una delegació específica d'atribucions sobre els assumptes següents:


Núria Hinojosa Abenza (nhinojosaabenza@manacor.org), la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ, que a continuació s’especifiquen: Retribucions

-         Foment de l’ocupació

-         Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria.

 

Sebastià Llodrà Oliver (sllodraoliver@manacor.org), la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de POLÍTIQUES TRANSVERSALS, que a continuació s’especifiquen: Retribucions

-         Política lingüística

 

Sebastià Nadal Santandreu (snadalsantandreu@manacor.org), la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en d'àrea de MEDI AMBIENT I MOBILITAT, que a continuació s’especifiquen: Retribucions

 

-         Enllumenat públic

-         Neteja d’edificis

-         Energies renovables i optimització d’energia

-         Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals

-         Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.

 

Cristina Capó Santandreu(ccaposantandreu@manacor.org) , la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l’àrea d’ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ, que a continuació s’especifiquen: Retribucions

-         Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

-         Gestió del padró municipal d’habitants. Població

-         Sancions

-         Noves tecnologies. Administració electrònica

-         Portal de transparència

-         Protecció de dades

-         Informàtica

-         Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

-         Responsabilitat Patrimonial

-         Plaça d’abastament

-         Escorxador

-         Agricultura

-         Mercats

-         Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

 

Joan Gaià Mascaró (jgaiamascaro@manacor.org), la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees d’ ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ i POLÍTIQUES TRANSVERSALS, que a continuació s’especifiquen: Retribucions

-         Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal.

-         Participació ciutadana

-         Associacionisme

-         Voluntariat

-         Registre d’Entitats Ciutadanes

 

Artur Aguiló Frau (aaguilofrau@manacor.org), la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea d’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS, que a continuació s’especifiquen: Retribucions

-         Festes

-         Gent Gran

-         Foment i promoció de l’esport

-         Instal·lacions esportives

-         Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l’activitat esportiva


    Source URL: http://www.manacor.org/regidors-i-carrecs