TANCAMENT PERIMETRAL DEL NUCLI DE MANACOR PREGUNTES FREQÜENTS

28-Octubre-2020

TANCAMENT PERIMETRAL DEL NUCLI DE MANACOR PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

 1. QUIN TEMPS DURARAN AQUESTES MESURES I PARTIR DE QUAN ES POSEN EN MARXA?

  El Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal del municipi de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma, entra en vigor dijous 29 d’octubre a les 00h i tendrà una vigència de 15 dies.

   

 2. QUÈ ESTABLEIX EL DECRET?

  La restricció de l’entrada i la sortida lliure de persones en el nucli urbà principal del municipi de Manacor, amb excepció del polígon industrial, tret dels desplaçaments justificats.

   

 3. QUIN ÉS EL PERÍMETRE DEL NUCLI URBÀ?

  Tot el nucli urbà consolidat, a excepció del polígon industrial. Podeu consultar el mapa adjunt.

 

 1. QUINS SÓN ELS MOTIUS JUSTIFICATS PER PODER DESPLAÇAR-ME AL NUCLI DE MANACOR?

  a. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

  b. Compliment d’obligacions laborals, professionals o empresarials.

   

  c. Assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d’educació infantil.

   

  d. Assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

   

  e. Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances.

   

  f. Per dur a terme actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

   

  g. Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

   

  h. Per fer exàmens o proves oficials inajornables.

   

  i. Per causa de força major o situació de necessitat.

   

  j. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament justificada. A aquest efecte, es considera activitat justificada la visita al cementiri, sempre que es realitzi entre els dies 29 d’octubre i 2 de novembre d’enguany o, fora d’aquests dies, per causa d’una defunció recent.

   

 2. PUC ANAR A FER FEINA SI NO VISC DINS EL NUCLI URBÀ? QUE NECESSITO?

  Les persones que hagin d’entrar al nucli de Manacor només podran fer-ho amb un motiu justificat, com ara anar a fer feina. Per fer-ho necessitaran un certificat acreditatiu.

   

 3. PUC FER ACTIVITATS D’ESBARJO A L'AIRE LLIURE? ANAR A FER UNA VOLTA EN BICICLETA?

  Es pot fer esport als espais públics, però només dins els límits del nucli urbà. Els parcs infantils continuen tancats.

   

 4. PUC ANAR AL GIMNÀS O AL TEATRE SI NO VISC A MANACOR?

  No, només es pot accedir al nucli urbà de Manacor per motius justificats.

   

 5. SI TENIM UN TORNEIG, PARTIT... FORA POBLE O A MANACOR ?

  Les activitats esportives federades es poden dur a terme, tot i que per accedir al nucli de Manacor serà necessari un certificat acreditatiu de l’entitat esportiva corresponent.

 

 1. HI HAURÀ MERCAT?

  Sí, però només hi podran anar a comprar les persones residents al nucli de Manacor.

   

 2. SI VISC A FORA VILA (FORA DEL PERÍMETRE) PUC ENTRAR A MANACOR A COMPRAR?

  No, anar a comprar no és un dels motius justificats que contempla el decret, pel que aquestes persones hauran de desplaçar-se a un altre poble per poder fer les seves compres.

   

 3. PUC PASSEJAR PEL CARRER?

  Es permet la circulació de persones residents dins del nucli urbà de Manacor, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.

   

  Així mateix, els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

   

 4. TENC UN ESTABLIMENT COMERCIAL, EN QUINES CONDICIONS PUC OBRIR AL PÚBLIC?

  Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s’estableixin expressament condicions de capacitat en aquest decret no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.

   

  Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

   

  S’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

   

   

 5. TENC UN BAR O UN RESTAURANT, EN QUINES CONDICIONS PUC OBRIR AL PÚBLIC?

 

Es prohibeix el servei de restauració a espais interiors, excepte per l’activitat de “take-away”. En espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al cinquanta per cent. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig. Els treballadors dels establiments han de dur mascareta en tot moment i els clients només en poden prescindir durant el temps indispensable per a la consumició de menjar o de begudes.

 

 • L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules.

 

 • Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

 

No es permet el consum a la barra.

 

 

 1. PUC FER REUNIONS O TROBADES?

  Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments i altres celebracions socials i la pràctica esportiva no federada.

   

  No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

   

  En les vetlles i enterraments hi poden participar un màxim de 15 persones.

   

  En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

   

  No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

   

  Durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de la mascareta quan escaigui.

   

  Es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

   

   

 2. TENC ENTRADES PER ANAR AL TEATRE I SOC DE FORA POBLE, QUÈ HE DE FER?

  Podeu posar-vos en contacte amb el Teatre de Manacor mitjançant el següent correu electrònic: teatre@teatredemanacor.cat

   

 3. PUC TRAVESSAR EL POBLE AMB EL MEU VEHICLE?

  La circulació per les carreteres, els carrers i vials que transcorren o travessen el nucli de població es permet sempre que tenguin origen i destinació fora d’aquest nucli.

   

 4. PODEM DUR ES NINS A ESCOLA SI VIVIM A FORA POBLE? I ES PADRINS LES PODEN ANAR A CERCAR, SI SON DE FORA POBLE?

  Desplaçar-se per assistir a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d’educació infantil, és un motiu justificat.

   

 5. PUC ANAR A DONAR MENJAR ALS ANIMALS DE FORAVILA?

  Sí, però només per dur a terme aquesta activitat.

   

 6. CONTINUA VIGENT el ‘TOC DE QUEDA’?

  Sí, de 00h a 6h.

   

 7. PUC ANAR A L’AJUNTAMENT?

  Si necessitau res de l'Ajuntament, cridau abans al 971849100.

   

 8. QUINES MESURES D’HIGIENE HE DE COMPLIR?

  S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

   

  És obligatori complir en tot moment la mesura de manteniment de la distància de seguretat interpersonal com a mínim d’un metre i mig entre persones no convivents, així com l’ús de la mascareta, d’acord amb el que estableix el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020.