31 °C

TOTA LA INFORMACIÓ DEL PREMI ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS 2018-2019

19-Setembre-2019

BASES

Primera

Hi podran participar totes les persones que compleixin els requisits següents:

- Haver-se matriculat al curs 2018-2019 d’assignatures corresponents al primer o segon cicle d’estudis universitaris recollits en el Registre de Títols Universitaris del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya.

- Haver-se matriculat i superat al curs 2018-2019 un mínim de 7 assignatures obligatòries, de formació bàsica i/o optatives, que suposin un mínim de 50 crèdits. No es computaran a tal efecte les assignatures convalidades, reconegudes, adaptades ni les de lliure configuració o elecció. Quedaran exempts de complir aquest requisit aquells estudiants que vegin limitada per la normativa acadèmica la quantitat de crèdits o assignatures a matricular, o bé que es matriculin de tot el que els resta per a finalitzar els seus estudis. En aquest cas hauran de presentar la documentació necessària per a justificar-ho.

- Estar empadronats a Manacor des d’una data anterior a l’1 de gener de 2016 i tenir nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea.


Segona 

La dotació econòmica total de la convocatòria és de 1000€.

S’estableixen els següents premis, un primer premi de 500€, un segon premi de 300€ i un tercer premi de 200€.


Tercera

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manacor. El termini de presentació serà de l’1 al 31 de octubre de 2019. En aquest termini es podrà recollir el full de sol·licitud al Centre Universitari de Manacor.


Quarta

Els aspirants hauran de presentar la següent documentació:

-          Fotocòpia del DNI.

-          Certificat acadèmic segellat per la universitat on es relacioni la qualificació obtinguda, el número de crèdits, les convocatòries esgotades, la tipologia de totes les assignatures matriculades en el curs 2018-2019 i les assignatures convalidades.

-          Informe d’empadronament.

-          Sol·licitud degudament emplenada.


Cinquena

La puntuació (P) es calcularà seguint el següent criteri: Es farà la mitjana ponderada de les notes obtingudes a cada assignatura matriculada (ni) en funció del nombre de crèdits de cada una d’elles (ci). Es descomptarà un 10% de la nota de cada assignatura per cada convocatòria esgotada que excedeixi de la primera, és a dir, en segona convocatòria un 10%, en tercera convocatòria un 20%, i així successivament fins a una qualificació numèrica mínima de 5,00. Es comptabilitzaran totes les assignatures troncals, obligatòries, de formació bàsica i optatives matriculades en el curs 2018-2019. No es tindran en compte les assignatures o crèdits de lliure configuració o elecció, així com tampoc les assignatures convalidades, reconegudes o adaptades. Aquells sol·licitants que només aportin la nota nominal (no la numèrica) restaran subjectes al següent barem per cada assignatura: no presentat: 0 punts; suspès: 2,5 punts; aprovat o apte: 5,5 punts; notable: 7,5 punts; excel·lent: 9 punts; matrícula d’honor: 10 punts. La puntuació resultant s’expressarà amb dues xifres decimals.

En cas d’empat entre dos o més dels sol·licitants, es donarà prioritat a la persona que presenti major quantitat d’assignatures troncals, obligatòries, de formació bàsica o optatives aprovades. Si l’empat persisteix, es donarà prioritat a l’alumne que presenti major número de crèdits aprovats. 

El tribunal avaluador confeccionarà una llista amb el conjunt de les puntuacions obtingudes d’aquesta manera. Els premis es concediran d’acord amb les tres primeres posicions d’aquesta llista. Si així i tot hi seguís havent algun empat en alguna de les tres primeres posicions el premi corresponent a aquella posició es repartirà entre els sol·licitants empatats. En el cas que el tribunal avaluador consideri que les puntuacions no són suficientment meritòries, els premis poden declarar-se deserts.


Sisena 

En cas de falsedat o omissió, parcial o total, de les dades consignades o els documents requerits en aquesta convocatòria, s’exclourà automàticament la sol·licitud. En el cas d’haver estat concedit algun dels tres premis, i es pugui comprovar amb posterioritat la falsedat o omissió, parcial o total, l’Ajuntament de Manacor podrà reclamar el reintegrament total de la quantitat econòmica assignada. Aquesta s’haurà de fer efectiva abans de dos mesos a partir de la data de la reclamació, i s’incorrerà en les possibles responsabilitats legals que aquest fet provoqui.

 
Setena

La resolució serà aprovada per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Manacor després de l’estudi, per part del tribunal que es designarà a l’efecte, de la documentació aportada a les sol·licituds. La resolució es farà pública abans del dia 31 de desembre de 2019. Les llistes seran exposades al públic en el Centre Universitari de Manacor, mantenint l’anonimat dels participants.


Vuitena

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació total d’aquestes bases. Les resolucions de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Manacor, per les quals s’aproven les bases, el nomenament del tribunal i l’acta del tribunal avaluador, exhaureixen la via administrativa i són susceptibles a recurs de reposició davant la mateixa Junta de Govern.

En tot allò no previst expressament en aquestes bases, s’aplicarà el criteri del tribunal avaluador.

Tribunal qualificador

o        President: Mateu Marcè Riera, regidor d’Educació

o        Vocals

·         Jaume Rigo Matheu, gerent del Centre Universitari de Manacor, actuant també de secretari del tribunal, amb veu i vot.

·         Anneliese Martí Ballmann

.         Maria Antònia Taberner Serrà