ESTADÍSTICA RESIDUS 2015-2016

17-April-2015
En aquest apartat podeu consultar les dades del 2015 i 2016 de la recollida de residus sòlids urbans i la recollida selectiva (de les fraccions de Paper/Cartó, envasos i vidre) a més de la Fracció Orgànica de residus Municipals i de la recollida de roba.