Reserva cases i escoles rurals de Manacor

Reservar les cases o escoles rurals del terme de Manacor (cases del puig de Son Talent, escola rural del puig d'Alanar, escola rural de sa Murtera).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- La reserva s'ha de realitzar, com a mínim, amb una antelació de 15 dies naturals a la data d'ús que se sol·licita.

- Com a màxim es poden fer reserves amb una antelació de 3 mesos.

- Només s'admet una reserva per persona dins un mateix mes, per totes les cases i escoles rurals.

- Les sol·licituds es tramiten per estricte ordre d'entrada.

- Abans de presentar la sol·licitud es recomana consultar el calendari de disponibilitat de les cases i escoles rurals o posar-se en contacte amb el Departament de Medi Ambient.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud general on s'exposi de forma resumida l'activitat que es vol realitzar i el nombre de persones que hi participen.

- Justificant de pagament de la taxa.

Òrgan competent per tramitar

Medi ambient

Formularis
Terminis

Període de presentació de les sol·licituds: tot l'any

RECURS:

Tipus de recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 Llei 30/1992

Lloc

Oficines Ajuntament (Registre General)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c/ d'en Gual, 31

Correu electrònic: mediambient@manacor.org

Taxes

Taxa per a prestació de serveis i realització d'activitats a instal·lacions municipals i ús d'escoles públiques, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 13T.OD.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Una vegada autoritzada la reserva, es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització per a l'ús de les instal·lacions municipals de les cases i escoles rurals de Manacor.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Família, Medi ambient

Òrgan competent per a resoldre

Batlia

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100