El Ple municipal aprova el reglament de la futura Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manacor

09-Abril-2024

El Ple aprova l’aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge, fruit d’un procés de participació

El Ple municipal ha aprovat en la sessió d’aquest dilluns vespre amb els vots a favor de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, i PSIB-PSOE i l’abstenció de PP i VOX la proposta de Batlia sobre el reglament regulador de la Gerència d’Urbanisme del municipi. El Ple, en sessió ordinària de 15 de gener de 2024, aprovà inicialment la creació d’aquest òrgan col·legiat i de gestió que té per objectiu millorar el desenvolupament de les competències urbanístiques. 

En el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit Popular, del grup municipal PSIB-PSOE i per UGT, la majoria de les quals han estat acceptades. 

D’acord amb el reglament aprovat, el càrrec de Gerent serà nomenat i destituït per acord de ple a proposta del batle. El càrrec haurà de ser exercit per un funcionari de carrera o laboral de les Administracions públiques, titulats superiors en tots dos casos, i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon. Excepcionalment podrà ser exercit el càrrec per un professional de l'àmbit privat que reuneixi els requisits de titulat superior i una experiència professional de més de cinc anys d'exercici professional. 

Preu públic d’atenció a la primera infància

El Ple municipal ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de MÉS-Esquerra i AIPC-SyS i l’abstenció de la resta de grups municipals, la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament de Manacor. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Manacor manté la gratuïtat del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys a les escoletes municipals Nins i Nines i Son Boga entre els mesos de setembre a juny en horari de 9 h a 13 h. 

Així mateix, també es preveu la possibilitat d’aplicació de tarifes reduïdes per a les Famílies que tenguin dos o més fills matriculats a les escoles infantils, famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, que conviuen en el mateix nucli familiar. Pel que fa a les famílies amb situació acreditada de risc social i víctimes de violència masclista i en situació de vulnerabilitat econòmica especial, previ informe motivat del Departament competent en serveis socials, es preveu que puguin estar exempts o subjectes a una tarifa específica adaptada. 

Compromís amb el producte local


El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSOE la moció presentada per Unió de Pagesos per incentivar la compra pública de producte produït a Mallorca d’acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. La moció ha estat registrada per l’organització agrària a tots els ajuntaments de Mallorca per demanar a les administracions que comprin aliments produïts a Mallorca d’acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. 


Decret Llei 6/20233, de mesures urgents en matèria d’habitatge 

El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha acordat l’aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret Llei 6/2023 de 2 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge, l’aplicació del qual estava suspesa per acord de ple des del passat mes de novembre. 

En aquest sentit, en tant que la tramitació del Decret Llei 6/2023 va furtar la tramitació parlamentaria ordinària i per tant no es va donar l’oportunitat a la ciutadania de poder presentar propostes al text normatiu, l’Ajuntament de Manacor acordà en el ple de dia 13 de novembre no aplicar les Disposicions Addicionals 17, 18, 20, i 21 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears, segons redacció donada pel Decret Llei 6/2023 de 2 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge amb l’objectiu de ponderar la incidència d’aquelles disposicions addicionals sobre el model de convivència incorporades pel Pla General de Manacor. Així, s’encomanava als serveis urbanístics municipals estudiar-ne els efectes i la redacció d’una proposta de no aplicació i/o zonificació que va ser exposada públicament amb l’objectiu d’obrir un procés de participació ciutadana, que ha recollit una vintena d’aportacions ciutadanes, a més de les fetes per part pels diferents grups municipals. «Hem pres un acord amb el màxim de partits que hi ha en aquest Ple», ha remarcat el batle de Manacor, Miquel Oliver. L’acord s’ha pres amb els vots a favor dels grups municipals MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSIB-PSOE i l’abstenció de VOX. 

L’acord de ple pres aquest dilluns és el resultat d’aquest procés que ha garantit la participació ciutadana i resol excloure l’aplicació de la Disposició Addicional 17 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears ( sobre reconversió de locals existents en habitatges ) en les zones qualificades com a TE-CO o TU-AL en el Pla General de Manacor i als als locals ubicats en planta baixa dels vials dels nuclis de població de Manacor, Porto Cristo i s’Illot amb més implantació comercial. Excloure l’aplicació del primer apartat de la Disposició Addicional 18 (norma temporal de modificació de densitat d’habitatges) a les zones amb qualificacions RE-NA i RE- CB-1 del nucli urbà, amb l'excepció d’edificis de nova planta i dels immobles catalogats recollits en el Catàleg d'elements i espais protegits del sòl urbà de la ciutat de Manacor; i també els antics polígons 4.1 i 4.2 de Porto Cristo de les NNSS de 1980, delimitats pels carrers: ronda de l’Oest, avinguda dels Pins, avinguda de Joan Amer, carrer d'en Bordils, carretera del Port, carrer de Sant Jordi, carrer de la Mar, passeig des Riuet, zona verda des Riuet de Porto Cristo, carrer de n'Andrea Doria i carretera del Port. No aplicar en tot el terme municipal de Manacor la Disposició Addicional 20 de la Llei12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears (norma temporal de canvi d’ús i d’aprofitament als terrenys qualificats com equipaments públics i privats). No aplicar en el terme municipal de Manacor la Disposició Addicional 21 (actuacions per permetre el creixement en alçària) en els carrers d’amplada menor a 6 metres. Finalment, no aplicar la Disposició Addicional 21 per raons paisatgístiques i de preservació de l’entorn en els immobles afectats per la delimitació dels béns paisatgístics inclosos en el Catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Manacor, com són el passeig i la plaça d'Antoni Maura; el centre històric del nucli urbà de Manacor; i el centre històric del nucli urbà de Porto Cristo, delimitats en el Catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Manacor. 

Benestar animal

El Ple municipal també ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup municipal socialista per sol·licitar el suport del Consell de Mallorca en l’atenció i gestió de les polítiques de benestar animal. 

La moció demana que el Consell de Mallorca posi a l’abast del ajuntaments de l’illa els recursos, mitjans, eines i procediments necessaris per tal que aquests puguin realitzar una gestió eficaç i alhora sensible i atenent a criteris de benestar dels animals abandonats al carrer. També sol·licita que la institució insular reuneixi les diferents entitats i associacions que treballen en l’àmbit del benestar animal per posar en comú i consensuar les línies d’ajuda que s’han d’implementar per garantir el compliment de la llei. I que el Govern de les Illes Balears, mitjançant l’EBAP, organitzi cursos de formació específica dirigida als funcionaris municipals sobre aquesta qüestió.