El ple municipal aprova l’Ordenança reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments de restauració i oci al municipi de Manacor

26-Setembre-2023

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat de manera definitiva aquest dimarts migdia en sessió extraordinària l’Ordenança reguladora dels horaris d’obertura i tancament dels establiments de restauració i oci del municipi. L’aprovació definitiva incorpora algunes de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública, tant per part d’organitzacions empresarials del sector com pels partits de l’oposició.

La motivació d’aquesta nova Ordenança, tal i com ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, davant el ple de la Corporació municipal, és el de regular els horaris d’obertura i tancament dels establiments, espectacles públics i les activitats recreatives. «La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les activitats recreatives constitueix un element fonamental per assegurar la tranquil·litat i la convivència entre els veïns i visitants del municipi. Necessitam uns horaris perquè quan es produeixen queixes veïnals hi hagi una norma que pugui clarificar si hi pot haver una actuació de l’administració o no, i també perquè els propis negocis puguin funcionar amb seguretat jurídica», ha assegurat el batle. En aquest sentit, l’ordenació i control dels horaris incideix directament en les molèsties que es poden produir per renous i té relació directa amb aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana, l'ordre públic, la neteja viària, etcètera. Aquesta normativa recull la finalitat de salvaguardar drets constitucionals com la qualitat de vida i el dret a la salut, alhora que facilita l'adequada utilització de l'oci. D’aquesta manera, l'Ajuntament entén que és possible compaginar l'oferta de restauració i oci amb la tranquil·litat i descans de la població resident. A més, el fet que a Manacor no existeixi cap regulació respecte dels horaris de les activitats d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives presenta una situació d'inseguretat jurídica, per la qual cosa es considera urgent dur a terme aquesta regulació. Oliver ha recordat també que «Manacor és un dels pocs municipis grans de Mallorca que no comptava amb aquesta regulació».

La nova Ordenança estableix que els establiments classificats com a restaurants (Grup I A) podran tenir un horari d'obertura de 8 h a 01 h de gener a maig i de setembre a desembre, i de 8 h a 02 h els mesos de juny, juliol i agost; els establiments amb llicència de bars i cafeteries (Grup I B) podran obrir de 6 h a 01 h els mesos de gener a maig i de setembre a desembre, i de 6 h a 02 h els mesos de juny, juliol i agost. Pel que fa als establiments del Grup II A i B – cafès concert, bars musicals, sales de festa, sales de ball i discoteques - podran obrir de 10 h a 02 h de dilluns a dijous i diumenges i de 10 h a 05.30 h els divendres, dissabtes i vigílies de festiu; els establiments del Grup II C – cafès teatre i teatres - podran obrir de 10 h a 02 h. Finalment, els establiments del Grup III (3) – sales de joc, bingos, cinemes i similars - podran obrir de 10 h a 01 h.

Així mateix, la norma fixa algunes excepcions, com ara la possibilitat de poder sol·licitar un horari especial d'obertura. En aquest sentit, els bars, restaurants i cafeteries podran sol·licitar autorització d’horari d’obertura i tancament especials, pel que com a prest podran obrir a les 4 h i com a tard podran tancar a les 2 h; tot això mentre l’Ajuntament no constati que provoquen molèsties i perjudiquen la convivència veïnal. Pel que fa a la celebració de festes patronals, populars i/o esdeveniments autoritzats, de Nadal i de Setmana Santa, també es podran autoritzar horaris especials, prèvia sol·licitud.

Els establiments dedicats a saló de jocs i/o recreatius, apostes i bingos que disposin de títol habilitant per dur a terme l'activitat de bar o cafeteria podran dur a terme aquesta activitat en l'horari previst per a aquests establiments sempre que l'activitat dedicada a bar-cafeteria es trobi separada físicament de l'activitat destinada a saló de jocs, recreatius, apostes i bingos, que haurà de romandre tancat i sense cap activitat durant l'horari de 6 h a 10 h, és a dir, l'horari en què el bar o cafeteria pot estar obert però el bingo no.

Pel que fa al nombre màxim anual de les festes anomenades horabauxes, es podrà determinar per acord de ple. L'Ordenança preveu també la possibilitat de declarar, d'ofici o a petició dels veïns, zones de protecció acústica especial, d'acord amb la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. Les infraccions a aquesta normativa podran ser sancionades per via administrativa amb quanties que oscil·len entre els 250 i els 3000 euros.

El text entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Ordenança de tinença d’animals

El ple de l’Ajuntament de Manacor també ha aprovat de manera definitiva la modificació l’Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia, que data de 1999. El nou redactat contempla mesures que fomenten la tinença responsable d’animals de companyia, a més de fer la conversió a la moneda actual en matèria de sancions.

D'acord amb el nou text aprovat de manera inicial, les persones que condueixen animals de companyia per la via pública hauran de dur bosses per a la recollida dels excrements i una solució d'aigua i vinagre per a fer neta l'orina de l'animal. Pel que fa a les sancions, a les de caràcter lleu se'ls aplicarà una multa d'entre 50 i 750 euros, les greus es podran sancionar amb una multa d'entre 750 i 1.500 euros i les molt greus amb multes que van des de 1.500 a 3.000 euros.