Àrea d'Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver. Sebastià Llodrà Oliver

Sebastià Llodrà Oliver

Control i seguiment de la gestió i tractament de residus

Neteja viària

Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient

Depuradores Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges

Gestió de l’explotació dels serveis de temporada a les platges

Medi ambient

SAM

Política lingüística - Escola Municipal de Mallorquí (* de l’Àrea de Promoció Econòmica i Cultural)

Currículum:

Manacor, 27 de setembre de 1977

Formació acadèmica

Diplomat en Estudis Avançats (DEA) del Programa de Doctorat en Investigació i Innovació en Educació ( Universitat de les Illes Balears)

Llicenciat en Pedagogia (Universitat de les Illes Balears)

Mestre Diplomat Universitari especialitzat en Llengua Estrangera (anglès) (Universitat de les Illes Balears)

Titulat com a Professor de Català; equivalent al Certificat D de la Junta Avaluadora de Català (Conselleria d’Educació, Cultura i Normalització Lingüística)

Idiomes

Català → Certificat D (Títol de professor de català)

Castellà

Anglès → Certificat B1 (EOI)

Partit Polític
Correu electrònic