Més-Esquerra

Àrea de Batlia, Urbanisme i Esports: Batle, Sr. Miquel Oliver Gomila

 • Protocol
 • Relacions institucionals
 • Arxiu
 • Informació i atenció al ciutadà
 • Memòria democràtica
 • Foment i promoció de l’esport
 • Instal·lacions esportives
 • Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l’activitat esportiva Disciplina urbanística
 • Llicències urbanístiques
 • Accés els nuclis de població
 • Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera Responsabilitat Patrimonial
 • Planificació urbanística

Delegació Especial d’Espai Públic i Serveis Generals: Joana Maria Llull Nadal

Edificis i pla d’usos de les escoles rurals

Neteja d’edificis

Energies renovables i optimització d’energia.

Cementeri i policia sanitària mortuòria

Manteniment d’escoles i escoletes infantils

Conservació i rehabilitació de l’edificació

Enllumenat públic

Llicències de publicitat dinàmica i estàtica

Paviment de vies urbanes

Ocupació de via pública

Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals

Serveis generals. Brigada municipal

Medi ambient urbà:parcs i jardins públics

Àrea d'Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver. Sebastià Llodrà Oliver

Control i seguiment de la gestió i tractament de residus

Neteja viària

Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient

Depuradores Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges

Gestió de l’explotació dels serveis de temporada a les platges

Medi ambient

SAM

Política lingüística - Escola Municipal de Mallorquí (* de l’Àrea de Promoció Econòmica i Cultural)

Currículum:

Manacor, 27 de setembre de 1977

Àrea de Cohesió Social i Educació: Carme Gomila Domínguez. 2a tinent de Batlia

Educació en general

Conservatori i Escola de Música

Gent Gran

Serveis Socials comunitaris bàsics

Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc

d’exclusió social

Centres de dia

Polítiques Igualtat

Joventut

Currículum:

Manacor, 10 d'agost de 1994

Formació acadèmica

Graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública (UPF)

Delegació Especial de Seguretat, Interior, Mobilitat i Festes: Mateu Marcé Riera

Festes

Animals de companyia i cans perillosos

Prefectura superior de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Expedients sancionadors (Llei 4/2015)

Protecció Civil

Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent

Regulació i ordenació del trànsit i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes

Mobilitat

Gestió dels aparcaments

Àrea de Promoció Cultural i Econòmica: Paula Asegurado Rosso. 3a tinent de Batlia

Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

Plaça d’abastament

Escorxador

Mercats

Comerç

* Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

* Gestió del padró municipal d’habitants. Població

* Cadastre

* Sancions

* Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

(* de l’Àrea d’Hisenda, Economia i Govern Obert)

Currículum:

Manacor, 6 de febrer de 1984

Formació acadèmica

Delegació Especial de Cultura i Govern Obert: Ferran Montero Sitges

Cultura

Museus

Teatre i Auditori.

Promocions culturals

Banda de música

Equipaments culturals

Biblioteques

Patrimoni

Protecció i gestió del patrimoni històric

Cultura. Institució Pública Antoni Maria Alcover

Cultura. Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor

*Comunicació

*Participació ciutadana

*Associacionisme

*Voluntariat

*Registre d'Entitats ciutadanes

*Noves tecnologies. Administració electrònica

*Portal de transparència