Es convoquen els Premis Ciutat de Manacor 2023 en les categories de Novel·la, Poesia, Assaig, Teatre, Arts Plàstiques i Cançó d’autor

22-Marzo-2023

El termini per a presentar originals comença aquest dijous 23 de març i finalitza el 17 d'abril

 

L'Ajuntament de Manacor, de la mà de la Institució Pública Antoni M. Alcover, torna a convocar els Premis Ciutat de Manacor, en aquesta edició amb les categories de Novel·la, Poesia, Teatre, Assaig, Música i Arts plàstiques.

"Els Premis Ciutat de Manacor són una fita molt important dins el calendari cultural de Manacor i d'arreu dels territoris de parla catalana, que recentment han afegit les categories de música i d’arts plàstiques", destaca el batle de Manacor, Miquel Oliver.

"La participació a aquests prestigiosos guardons és el punt fort" que destaca la gerent de la Institució Pública, Cristina Duran. L’any 2020 es varen presentar més de 110 originals i el 2021 més de 150 en les categories de Novel·la, Poesia, Teatre i Assaig. Durant aquests darrers cinc anys, del 2018 al 2022, s’han repartit en premis fins a 66.000 €.

El termini per a presentar originals comença aquest dijous 23 de març i finalitza el 17 d’abril de 2023. L’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Manacor de les categories literàries de Novel·la, Poesia, Teatre i Assaig tendrà lloc dia 10 de juny de 2023. Pel que fa a les categories de Música i d'Arts Plàstiques, se seguirà el mateix format que en les passades edicions.

 

 

 

A continuació, adjuntam les bases dels Premis Ciutat de Manacor 2023:

 

Premis Ciutat de Manacor 2023

 

Novel·la

Premi Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia Oliver

Modalitat:

Novel·la en català de temàtica lliure.

Dotació:

5.000 €.

Portada:

Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia Oliver 2023» i el títol de l’obra.

Extensió:

Ha de ser, com a mínim, de 150 pàgines i, com a màxim, de 300 pàgines DIN A4, en format Word o similar i PDF, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra.

 

Poesia

Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera

Modalitat:

Poesia en català de temàtica lliure.

Dotació:

3.000 €.

Portada:

Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2023» i el títol del poemari.

Extensió:

Ha de ser, com a mínim, de 300 versos, en format Word o similar i PDF, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra.

 

Teatre

Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover

Modalitat:

Texts dramàtics en català de temàtica lliure.

Dotació:

4.000 €.

Representació:

L’Ajuntament de Manacor, mitjançant el Teatre de Manacor, pot promoure la representació de l’obra guanyadora.

Portada:

Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover 2023» i el títol de l’obra.

Tipografia i interlineat:

En format Word o similar i PDF, DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra.

 

Assaig

Premi Ciutat de Manacor d’Assaig Antoni M. Alcover

Modalitat:

Assaig divulgatiu en català d’interès històric, sociocultural o lingüístic que contribueixi a aprofundir i a donar a conèixer els valors de la cultura i de la història relacionats amb l'illa de Mallorca. Es valorarà el caire divulgatiu del treball per tal que pugui resultar d’interès per a un públic no especialitzat en la matèria.

Dotació:

3.000 €.

Portada:

Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi Ciutat de Manacor d’Assaig Antoni M. Alcover 2023» i el títol de l’obra.

Extensió:

Ha de ser, com a mínim, de 100 pàgines i, com a màxim, de 300 pàgines DIN A4, en format Word o similar i PDF, amb tipus de lletra Arial de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del document ha de ser el títol de l’obra.

 

DISPOSICIONS GENERALS

1. Compatibilitat

Les obres participants als Premis Literaris Ciutat de Manacor han de ser originals, inèdites i escrites en català. A més, els originals de teatre no poden haver estat representats abans.

La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no en té compromesos els drets d’edició i que no ha estat guardonada amb anterioritat.

2. Persones beneficiàries i requisits

Els participants han de ser majors d'edat. Cada participant pot presentar un màxim d’una obra a cada modalitat literària.

En haver presentat una obra literària al certamen, l’autor ja no pot retirar-la per fer-hi correccions o ampliar-ne el text, ni tampoc per renunciar al premi.

Les persones que hagin estat guardonades en una de les modalitats de les edicions anteriors no poden presentar-se a la mateixa modalitat dels Premis Ciutat de Manacor 2023.

3. Forma i termini de presentació d'originals

1. Dues còpies de l'original, que s’han de presentar en suport digital: un document redactat amb qualsevol dels processadors de text més habituals (Word, OpenOffice Writer o similar) i l’altre en PDF.

2. Els documents amb els textos originals en format digital no han de dur el nom de l’autor però sí el títol de l’obra i el pseudònim escollit.

3. Si els originals es fan arribar de manera presencial o per correu ordinari a la Institució Alcover, els textos s'han d'entregar dins un sobre en format digital (llapis de memòria o CD). En aquest sobre, s’hi ha d’inserir un altre sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el mateix pseudònim i l’interior ha de contenir el nom i els llinatges, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI de l’autor.

El lloc de presentació dels originals és la Institució Pública Antoni M. Alcover (carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12, 07500 Manacor, Mallorca), de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres. Les obres també es poden enviar per correu ordinari certificat a l’adreça de la Institució Pública Antoni M. Alcover, sempre que la data d’expedició no sigui posterior al 17 d’abril de 2023.

4. En el cas d’enviaments de textos originals per correu electrònic, en el mateix correu en què s’envia el text original també s’hi ha d’adjuntar un altre document, encapçalat amb el pseudònim, que ha de contenir el DNI escanejat de l’autor, l’adreça actualitzada, el telèfon i el correu electrònic.

Per enviar els originals per correu electrònic a l’adreça premisciutatdemanacor@manacor.org El correu electrònic ha de dur el títol «Opta al Premi Ciutat de Manacor de [modalitat]» i el pseudònim escollit. La Institució Antoni M. Alcover en confirmarà la rebuda, també per correu electrònic. Sense aquesta confirmació de rebuda, el treball no constarà com a presentat.

5. El termini de presentació d’originals comença el 20 de març i finalitza el 17 d’abril de 2023. El termini màxim per presentar tots els documents requerits és dia 17 d'abril de 2023.

4. Documentació necessària

Dues còpies de l'original, una en format PDF i l'altra en format Word o similar.

Document amb la informació de contacte: títol de l'obra, pseudònim, nom i llinatges, adreça actualitzada, telèfon, correu electrònic i una còpia escanejada del DNI.

5. Jurat

El jurat corresponent decideix quina és l’obra guanyadora en cada modalitat. Està format per tres persones amb reconegut prestigi dins cada modalitat. Els veredictes del jurat són inapel·lables. Podeu consultar la composició a www.seu-e.net/manacor

6. Altres disposicions

1. Tan sols es pot atorgar el premi a una única obra i a una única persona. Els premis es poden declarar deserts. Els premis estan subjectes a la normativa legal vigent, i a les retencions pertinents de l'IRPF.

2. Els originals no guardonats no es retornen.

3. El nom dels guanyadors es fa públic durant l’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Manacor 2023.

4. L’Ajuntament de Manacor promou, conforme a la legalitat vigent, la publicació de les obres premiades.

5. Pel que fa als drets d'autoria, el contracte amb l'editorial els estipularà segons els estàndards vigents.

6. Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament de la convocatòria del concurs ha de ser resolt per l’organització d’aquests premis.

7. El fet de participar als Premis Ciutat de Manacor suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Així mateix, el guanyador es compromet a ser present a l’acte de lliurament dels Premis, que està previst per dia 10 de juny de 2023 a les 12.00 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover, i a participar a l’acte de presentació de l’obra publicada.

Més informació: tel. 662 32 04 44 · institucioalcover@manacor.org

 

7. Protecció de dades


De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:


El responsable del tractament de les dades de les persones interessades és l’Ajuntament de Manacor (CIF P0703300D, carrer del Convent, 1, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.


La finalitat del tractament de les dades és gestionar el certamen literari i artístic en les seves modalitats.


El temps de conservació de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient. Tot i això, les dades es conserven amb finalitats d'arxiu d'interès públic o finalitats estadístiques.


L'Ajuntament de Manacor té legitimació per al tractament de les dades en l'exercici dels poders públics o competències pròpies.


Les dades no se cedeixen a terceres persones alienes a l'Ajuntament de Manacor, tret que s'hagin de comunicar a altres entitats públiques per imperatiu legal.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i sol·licitar-ne la rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o supressió. També poden sol·licitar-ne la limitació o, si escau, oposar-se al tractament de les dades. Per exercir aquests drets, la persona interessada pot fer-ho de les maneres següents:


a) Per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçat a: Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Manacor, plaça del Convent, 1, 07500 Manacor, Illes Balears.


b) Presencialment, mitjançant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Manacor, o a través de qualsevol dels mitjans establerts a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

 

c) Per correu electrònic adreçat al delegat de Protecció de Dades: dpd@manacor.org

 

 

Bases del XXVI Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2023

 

 1. Les obres que es presenten al premi han de ser originals, úniques i no seriades. Tampoc no poden haver estat premiades en altres certàmens. La tècnica i la temàtica són lliures.

 2. El XXVI Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques 2023 té una dotació de 6.000 €, és únic i indivisible, i està sotmès a la normativa legal vigent.

 3. Els artistes o col·lectius d’artistes interessats a participar-hi han de presentar un únic dossier en format pdf en el qual ha de constar:

  1. Nom i llinatges, còpia del DNI, adreça postal, correu electrònic i telèfon. El currículum acadèmic i professional.

  2. La proposta de l'obra presentada amb la fitxa tècnica corresponent i, si és necessari, les instruccions de muntatge (l’organització pot requerir la presència de l’artista si la dificultat del muntatge ho fa necessari).

  3. Fotografies de les obres i exposicions realitzades durant els darrers anys, els catàlegs de les exposicions realitzades i còpia de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que es considerin oportunes.

 4. El termini de presentació del dossier finalitza l’11 de juny de 2023. El dossier s’ha d’enviar per correu electrònic a musicart@manacor.org amb el títol «XXVI Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2023». Si la mida del dossier és molt gran, es pot utilitzar un mitjà gratuït com WeTransfer o similar per enviar-lo. En ambdós casos se’n notificarà la recepció per correu electrònic.

 5. El jurat està format per quatre persones vinculades al món de les arts plàstiques, el nom de les quals es farà públic una vegada hagi estat nomenat, amb antelació a l’emissió del veredicte. El jurat decideix quina és l’obra guanyadora. El premi es pot declarar desert.

 6. El jurat del premi, considerant els dossiers lliurats i l’obra presentada a concurs, selecciona un màxim de 12 obres finalistes. Els artistes han de lliurar l'obra seleccionada en el termini i en el lloc establerts per l’Ajuntament de Manacor. L’obra ha d’anar acompanyada d’una declaració jurada, segons el model facilitat per l’organització, en què consti que no ha estat premiada a cap altre certamen o premi. L’obra ha de ser transportada i lliurada totalment protegida, amb un embalatge que ha de poder ser reutilitzat per a la seva devolució.

 7. L’Ajuntament de Manacor destina 1.500 € per costejar el transport de les obres seleccionades que provenguin de fora de Mallorca. El procediment a seguir és el següent: els artistes s’han de fer càrrec de les despeses d’enviament i devolució de l’obra seleccionada. Posteriorment, una vegada presentat el rebut/justificant dins l’any fiscal corresponent, l’Ajuntament de Manacor es farà càrrec d’aquestes despeses, amb l’excepció del guanyador, fins a un màxim de 300 euros per obra. En el cas que el còmput global de les despeses d’enviament superi els 1.500 € destinats a aquest afer, l’organització n’efectuarà el pagament de manera proporcional, en funció del cost d’enviament de cada obra1.

 8. Els artistes, per a la difusió i promoció de l’exposició, l’edició del catàleg i/o vídeo, cedeixen a l'Ajuntament de Manacor el dret d'ús i reproducció fotogràfica i digital de les obres seleccionades.

 9. Un cop clausurada l'exposició, cal retirar les obres en un termini màxim d’un mes. A partir d'aquesta data les obres es consideren cedides i passen a ser propietat de l'Ajuntament de Manacor.

 10. L’organització disposa dels recursos habituals per muntar l'exposició. Qualsevol necessitat específica audiovisual (televisor, reproductor de DVD, projector, etc.), informàtica (ordinador, etc.), d'il·luminació, etc., l’ha de subministrar l'artista.

 11. L'organització té cura de la conservació de les obres des del moment que les rep fins al termini fixat per retirar-les, però no es responsabilitza dels desperfectes o accidents produïts per causes alienes a la vigilància i atenció normal ni tampoc durant el transport de l’obra.

 12. L’artista o el col·lectiu premiat cedeix la propietat de l'obra guanyadora a l'Ajuntament de Manacor, i li transmet els drets de propietat material i intel·lectual, edició, exposició, reproducció, etc. El premi, subjecte a la normativa fiscal vigent, tan sols es pot atorgar a una única obra.

 13. L’acte de lliurament del premi, en el qual es farà públic el veredicte del jurat, se celebrarà dia 30 de setembre. Prèviament a l'acte públic, l’organització haurà informat l’artista premiat, que es compromet a assistir-hi. L’exposició, formada per les obres finalistes, romandrà oberta fins al 29 d’octubre de 2023.

 14. El fet de concórrer a aquest premi implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst en aquestes bases ha de ser resolt per l'organització d’aquest premi.

 

Bases del III Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak 2023


 

 1. Modalitat: Grups i solistes que facin cançó d'autor, que cantin en català i siguin nous valors de l’escena.

 2. Dotació i premis: 3.000 euros al grup o solista guanyador i 1.000 euros a cadascun dels finalistes. Programació d’una actuació d'un dels tres finalistes del Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak 2023 en la pròxima edició del festival Barnasants. El premi està sotmès a la normativa legal vigent.

 3. El jurat està format per un mínim de tres persones competents en el camp de la creació i la producció musical.

 4. Les cançons presentades han de ser originals i inèdites. Els grups o solistes participants no han de tenir vigent cap contracte discogràfic o de management.

 5. Els grups o solistes participants es comprometen a actuar en directe els dies previstos (7 i 8 de juliol de 2023) per a la semifinal i la final del Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak 2023.

 6. Tots els grups o solistes que hi vulguin participar han d’enviar tres cançons originals en català i enregistrades en vídeo. L'Ajuntament de Manacor pot utilitzar els vídeos dels participants amb la finalitat de promocionar el Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak 2023. Les tres cançons s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça musicart@manacor.org amb el títol «Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor Guillem d'Efak 2023». S'han d'enviar els vídeos adjuntats o bé els enllaços per accedir-hi.

 7. En el mateix correu s’ha d’enviar un altre document adjunt, en format pdf, consistent en una fitxa en què hi ha de constar el nom del grup o del solista, els documents d'identitat escanejats dels components del grup o del solista, un telèfon i un correu electrònic de contacte, una petita biografia de l’artista o grup i una foto recent. Tan bon punt s’hagi rebut el correu, el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Manacor en confirmarà la recepció, també per correu electrònic. Sense aquesta confirmació de recepció, els documents no constaran com a presentats.

 8. El termini de recepció de les cançons proposades finalitza el 21de maig de 2023.

 9. Selecció i fases: El jurat selecciona, a partir de les tres cançons presentades per cada grup o solista, un màxim de 9 semifinalistes. Ho fa basant-se en els criteris de creativitat artística i musical i tenint en compte la modalitat del Premi Ciutat de Manacor de Cançó d’Autor Guillem d'Efak 2023.

 10. Entenem per cançó d’autor la definició recollida al TERMCAT (Centre de Terminologia de la llengua catalana): «Estil de cançó influenciat pel rock, el pop i el folk, en què un cantautor, generalment com a solista només amb una guitarra o un piano però també al capdavant d'un grup reduït de músics, canta les seves pròpies cançons en les quals el missatge de la lletra, sobre temes socials, polítics i filosòfics, però també d'amor, té molta importància a banda de la música».

 11. Les propostes seleccionades participen en la semifinal, que consisteix en un concert en directe previst per dia 7 de juliol del 2023 al municipi de Manacor. Els grups o solistes que accedeixin a la fase final tocaran cadascun dues cançons en directe. Les cançons interpretades han de ser de creació pròpia i en català.

 12. El jurat, basant-se en els mateixos criteris esmentats més amunt, escollirà els tres grups o solistes finalistes després que hagin acabat totes les actuacions de la semifinal.

 13. El concert final i la proclamació del grup o solista guanyador del Premi Ciutat de Manacor de Cançó d’Autor Guillem d'Efak 2023 es farà en el concert previst per dia 8 de juliol. Les tres cançons interpretades han de ser diferents de les presentades en la fase semifinal, de creació pròpia i en català.

 14. La inscripció al Premi Ciutat de Manacor de Cançó d'Autor 2023 Guillem d'Efak implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst en aquestes bases ha de ser resolt per l'organització d’aquest premi.