NOVA CONVOCATÒRIA HORTS URBANS ECOLÒGICS

NOVA CONVOCATORIA

NOVA CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2015

L'Ajuntament de Manacor posa en funcionament els primers horts urbans municipals, destinats a particulars i associacions locals.

La finalitat d’establir horts urbans a Manacor i a Porto Cristo és que un sector de la població, especialment gent gran, persones en risc d’exclusió social, joves, i la població en general adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d’oci, a la vegada que es potencien valors saludables i ambientals i que s’ofereix ocupació i distracció.

Els horts urbans de l’Ajuntament es configuren com a àrees de cultiu d’hortalisses i de plantes aromàtiques que, situades dins un entorn urbà, i gestionades segons els principis de l’agricultura ecològica, a més de produir aliments per al consum propi tenen una finalitat social, integradora, educativa, d’oci, ambiental i participativa.

Es poden trobar a Manacor al Parc del Molí d'en Beió i a Porto Cristo a la Plaça Sol i la Lluna.

Les bases de la convocatòria és poden consultar a aquesta pàgina web, al taulell d'edictes de l'Ajuntament de Manacor, a l'oficina municipal de Porto Cristo.


El termini per presentar sol·licituds és fins dia 20 d'octubre.


Les sol·licituds, que una vegada emplenades s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament de Manacor o a l’oficina del districte de Porto Cristo, han d’anar acompanyades de la següent documentació:

- Persones físiques:
a)Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser persona espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b)Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort urbà.
c)Informe dels Serveis Socials que acrediti el grau de necessitat de la persona, si pertoca.

-Associacions:
a)Original o còpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica.
b)Fotocòpia del CIF de l’entitat.
c)Relació de les persones que hagin de desenvolupar el projecte en nom de l’associació o entitat.

Només s’admet una sol·licitud per part de cadascuna de les persones sol·licitants i, per tant, només podrà resultar beneficiària d’una única parcel·la.

Ofic. Ajunt. de Manacor - Pl. Convent
Convent, s/n
07500 - Manacor

Adreça: Pl. Convent, 1
Delegació: Medi Ambient
Telèfon: 971 84 91 00 ext. 1406

Notícies